top of page

Medfinansieringsavtal

Efter två års diskussioner har föreningen och kommunen  slutit förljande avtal

om en medfinansiering. Avtalet lyder som nedan;

1.   Parter

1.1 Föreningen Lejongapstrappan (”Föreningen”), org.nr 802530-1907; och

 

1.2 Båstads Kommun (”Kommunen”), org.nr 212000-0944. 
 

2.  Bakgrund

2.1 Lejongapstrappan vid Ludvig Nobels allé i Båstad färdigställdes 1908. Den       

byggdes av Ludvig Nobel efter ritningar av trädgårdsarkitekten Rudolf Abelin     

(som även skapade Norrvikens trädgårdar i Båstad). Trappan, som har ett mycket

stort kulturhistoriskt värde, skulle sammanbinda villastaden Nobelica med stranden och har sedan dess varit en vacker plats och vandringsväg för boende och besökande. Trappan är i stort behov av renovering. Kommunen har för avsikt att renovera Lejongapstrappan och omgivande parkmiljö. Föreningen har föreslagit medfinansiering för ett erhålla en högre standard på anläggningen än vad kommunen annars avsett göra. Kostnaden är svårbedömd då Lejongapstrappans dåliga skick och okända mark- och grundläggningsförhållande kan innebära att oförutsedda kostnader uppkommer.  I detta skede bedöms kostnaden till 6 000 000 kronor. Målet är att erhålla en funktionell och vacker trappa där dess ursprungliga kvaliteter bevarats. Vissa delar kommer att kräva nyanläggning och vissa delar renoveras. Arbetena förutsätter också att åtgärder görs på anslutande väg (Ludvig Nobels allé) för att minska problem med ytvatten som når trappan vid kraftiga regn, vilka åtgärder Kommunen ska svara för att de blir gjorda utanför den bedömda kostnaden för arbetena på själva trappan och omgivande parkmiljö. Under 2021 togs i samverkan med Föreningen en rambeskrivning fram avseende planerade arbeten.

 

2.2 Kommunen har genom beslut i Kommunstyrelsen, dnr KS 000834/2020–350, ställt sig positiv enligt upprättad avsiktsförklaring med Föreningen gällande Lejongapstrappan i Båstad. Se Bilaga 1.  

 

2.3 Kommunen förbinder sig att renovera Lejongapstrappan med omgivande parkmiljöer (”Projektet”). Projektet ska bedrivas med upprättad rambeskrivning daterad 2021-10-11 (med bilagor) som grund för fortsatt projektering för framtagande av bygghandlingar. Under processen med framtagande av bygghandlingar samt under byggskedet kan vissa förändringar i dialog med Föreningen komma att ske utifrån genomförbarhet och lämplighet. Överenskommen målbild för Projektet framgår av målningen. Föreningen ska på lämpligt sätt hållas löpande informerad om den fortsatta processen, och samråd med Föreningen ska ske när Föreningen skäligen så begär. Genomförandet förutsätter att erforderliga tillstånd och andra lagakraftvunna kommunala beslut är på plats samt att tillräcklig finansiering för projektet erhålls, såväl från Båstads kommun som från övriga finansiärer.

 

2.4 Med  anledning av Projektet och mot ovan bakgrund har Föreningen förklarat sig villig att till Kommunen tillföra erforderlig medfinansiering för genomförandet av Projektet på de villkor som framgår av detta avtal så att standarden kan höjas och Projektet realiseras enligt överenskommen målbild i Bilaga 2.

3.  Medfinansieringsåtagande

3.1 Föreningen åtar sig härmed att medfinansiera Projektet med upp till 3 000 000 kronor genom utbetalning till Kommunen på de villkor som anges i detta avtal (”Medfinansieringen”). Medfinansieringen har som ändamål att genomföra Projektet och kvalitetshöjande åtgärder (”Ändamålet”) och motsvarar hälften av den beräknade kostnaden för Projektet och kvalitetshöjande åtgärder. Föreningens åtagande enligt denna paragraf 3.1 sträcker sig emellertid inte längre, och kan inte göras gällande, utöver ett sådant sammanlagt belopp som Föreningen vid var tidpunkt mottagit genom donationer, bidrag mm. Det är dock Föreningens bästa bedömning att minst

3 000 000 kronor kommer att erhållas på sådant sätt.

 

3.2 Medfinansieringen ska, med den reservation som angetts i föregående paragraf 3.1, erläggas enligt nedan uppdelning och tider. Understiger projektets totala kostnad         6 000 000 kr exklusive mervärdesskatt uppgår Föreningens andel av Medfinansiering till hälften av totalkostnaden. Korrigering görs inför att slutinbetalning ska erläggas.

 

1. Snarast och senast fyra månader efter detta avtals ingående erläggs 750 000 kr, varav 500 000 kr utgör bidrag från Länsstyrelsen Skåne enligt paragraf 3.3 nedan.

2. Snarast därefter och senast den 31 mars 2023 erläggs 1 500 000 kr.

3. Resterande del på  maximalt 750 000 kronor erläggs 30 dagar efter godkänd slutbesiktning.                                                   

 

3.3 I det fall Kommunen genom ansökan av Föreningen alternativt i samarbete med Föreningen beviljas bidrag från stiftelser, myndigheter eller likvärdigt som betalas in till Kommunen ska dessa likställas med medfinansiering från Föreningen. Härvid antecknas att Länsstyrelsen Skåne - på ansökan av Föreningen - genom beslut 2022-03-29 (Ärendebeteckning 434-42596-2021) beviljat bidrag till renoveringen av trappan med sammanlagt 500 000 kr på sätt och villkor som framgår av beslutet, vilka villkor Kommunen accepterat. På detta vis kan denna summa likställas med godtagbar ersättning enligt §3.2 punkt 1 ovan, vilket innebär att 250 000 kr är kvar att erlägga vid detta datum. På samma sätt ska andra bidrag, via ansökan från eller samarbete med Föreningen, från stiftelser, myndigheter eller likvärdigt där beslut om medfinansiering till kommunen fattats likställas med att ersättning erlagts enligt § 3.2. 

 

3.4 Medfinansieringen skall sättas in på plusgiro 11 11 11-1 och märkas ”Lejongapstrappan”.

 

4.  Villkor för Medfinansieringen

4.1 Parterna är överens om att målsättningen är att färdigställande av Projektet ska vara senast den 1 september 2023 med planerad byggstart i september-oktober 2022,  vilket med färdigställande avses att slutbesiktning ägt rum. Plantering av växter kan komma att ske efter detta datum, dock senast den 31 oktober 2023.

 

4.2 Medfinansieringen får endast användas för Ändamålet.

 

 4.3 I det fall ersättning från Föreningen enligt i paragraf 3.2 angiven betalningsplan ej inkommer till Kommunen ska parterna i god samförståndsanda komma överens om erforderliga ändringar av eller tillägg till detta avtal, och detsamma ska gälla om Projektet skulle bli fördyrat och Föreningen kan förfoga över större belopp än             3 000 000 kr.

 

4.4 Parterna är överens om att renoveringsarbetena ska göras så att de kan godkännas av Länsstyrelsen Skåne som kulturbevarande åtgärder samt under överinseende av särskilt anlitad antikvarisk expertis.

 

4.5 Parterna är vidare överens om att adekvata drifts- och underhållsinstruktioner för den renoverade Lejongapstrappa med intilliggande parkområde ska tas fram samt att Kommunens driftsbudget ska utökas så att nämnda instruktioner kan följas och bli verklighet.

 

5.  Tvist               

5.1 Om tvist uppkommer med anledning av detta avtal, skall tvisten i första hand försöka lösas mellan parterna och i andra hand i allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.

 


                                                                                                            

                                                                                                                                

                                                                         

Båstads kommun
Johan Olsson-Swanstein 

Kommunstyrelsens ordf       

Båstad 2022-05-11

 

Föreningen Lejongapstrappan                    

Robert Nobel genom fullmakt 

                                                                   Jan Bernhardsson

Teknik och servicechef

bottom of page