top of page

Överenskommen renovering

Parterna har fastställt en gemensam målbild som är en del i Medfinansieringsavtalet.

Överenskommen målbild/kvalitetshöjande åtgärder;

 • Medverkan av antikvarisk sakkunnig i projektet.

 • Vattensäkra damm och trappsidor.

 • Effektiv dränering och avledning av vatten från de tre platåerna.

 • Stilenlig parkvegetation. Åtgärderna ska i den mån det är möjligt utifrån tillgängligt utrymme samt med skälig hänsyn till framtida driftsaspekter efterlikna illustration enligt bild.

 • Cirkulerande vatten i Lejondammen.

 • Brunn med dränkbar pump och anslutning till kommunens vatten.

 • Stilenlig belysning på mittenplatå samt vid entré till trappan.

 • Stilenliga bänkar på platåerna och papperskorg exempel Byarum eller likvärdigt.

 • Omgjutning av 4 krukor efter originalkrukorna.

 • Restaurering/konservering av sidostycken, överliggare samt Lejongap i den mån det är möjligt och ekonomiskt genomförbart. Ny gjutning görs med kulör likvärdigt befintlig.

 • Framtagande av drift- och underhållsinstruktioner samt utökning av driftsbudget.

 

Övriga åtgärder som planeras;

 • Åtgärder vid Ludvig Nobels allé och angörande ytor för att minska ytvatten som når trappan.

 • Avverkning träd och utbyte av jordmassor till planteringsbäddar

 • El- och VA-arbeten.

 • Gjutning av nya trappsteg.

 • Räcken/handledare, stilenliga.

 • Förstärkningsåtgärder befintlig konstruktion.

Christinas målning_light.jpg
bottom of page