top of page

Donationsavtal

Föreningen Lejongapstrappan har gjort en avsiktsförklaring tillsammans med Båstad kommun om samarbete och medfinansiering vid en renovering av Lejongapstrappan i Båstad och återplantering av det kringliggande parkområdet.

 

Bakgrund

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Kommunen och Föreningen den 14 december 2020 för att samarbeta och medfinansiera en renovering av Lejongapstrappan.

Preliminära beräkningar visar att en renovering av Lejongapstrappan kan komma att kosta mellan 4 – 6 miljoner kronor beroende på ambitionsnivå.

Kommunen har reserverat investeringsmedel i sin budget för 2023 med 3 miljoner kronor för renoveringen. Föreningen ämnar att i samråd med kommunen stödja projektet och påverka utförandet så att det kan genomföras på kulturbyggnadsbevarande sätt och att det kringliggande parkområdet återskapas till den karaktär som Rudolf Abelin ursprungligen avsåg. Föreningen kommer söka finansiella medel från donationer.  Parterna är överens om att renoveringen skall göras så att den kan godkännas av Länsstyrelsen som kulturbevarande åtgärd.

 

Kommunens bidrag

Förutsättningen för att föreningen skall bidra är att medfinansieringen skall användas till de kostnader som överstiger kommunens avsatta 3 miljoner kronor. Tanken är att kommunen primärt skall finansiera det sedan många år eftersatta underhållet.

 

Föreningens bidrag

För att kunna förverkliga en mer omfattande och komplett renovering med en högre ambitionsnivå än de mest akuta åtgärderna skall föreningen söka donatorer med målsättningen att inbringa ytterligare 3 miljoner kronor.

 

Finansiellt samarbete

Föreningen kommer under 2021 – 2023 ansöka om olika bidrag och donationer vilket kommer att medföra att ekonomiska medel kan komma att utbetalas direkt till Kommunen eller indirekt genom Föreningen. Avräkning skall göras halvårsvis.
 

Kommunen kommer att stå som uppdragsgivare och beställare av de gemensamt överenskomna åtgärderna. Föreningen Lejongapstrappan kommer rådgöra och övervaka så att arbetet utförs enligt planerna. Din donation kommer oavkortat användas till stöd åt trapprenoveringen och återställandet av intilliggande parkområde.

Avtal om donationsförutsättning

Skulle parterna inte komma överens om förutsättningarna eller att avtalet inte fullföljes så skall din donation återbetalas till fullo senast 31 Januari 2023.

Föreningens revisor Ingemar Andreasson kommer att övervaka att allt sker under full transparens och enligt avtal.

 

Härmed erkänner vi mottagande av din donation som ett stöd för renoveringen av Lejongapstrappan.

 

Båstad 2021-05-15

 

Föreningen Lejongapstrappan

 

För Styrelsen

 

 

…………………….                                    ………………………

Robert Nobel

bottom of page