top of page

Renovering skall delas upp i etapper

Förberedelse (pågående)

 • I denna etapp förbereder vi sådant som skall säkerställa att en renovering kommer att göras på ett kulturminnesbevarande sätt. Inlämning av ansökan om Byggnadsminnesförklaring till Länsstyrelsen, sammanställning av konsultationer med tidigare anlitad expertis och utförd materialprovtagning.

 • Utarbeta ett förslag för bättre lämpad vegetation och föryngring av träd och buskar med sikte på att kommunen skall mäkta med årligt underhåll såsom lövrensning, beskärning och ogräsbekämpning. Det är viktigt att trapporna under hela året hålles lövfria och rena från grönalger och mossa för att förhindra fallolyckor.

 • Uppmätning och framtagning av ritunderlag samt påbörja förslag från landskapsarkitekt.

 • Utarbeta preliminär kostnadsuppskattning av de olika etapperna.

 • Diskussion med kommunledningen beträffande möjlig finansiering, budgetplan och inplanering av varje etapp. ​​

Etapp 1 Vattensäkring av bassäng och trappsidor

 • Schaktning / friläggning av trappor och damm samt fuktisolering och dränering mot omgivande mark

 • Kommunen måste ansvara för att brunnen i gatan dimensioneras upp för större vattenflöde och gjuta en vattenspärrande klack för att förhindra regnvatten att passera.

 • Borttransport av buskar, sly och övriga otjänliga jordmassor samt uppfyllnad av ny matjord i områden utmärkta för buskar, träd och övriga grönytor.

 • Framdragning av el till position för dränkbar pump och trappbelysning.

 • Dragning av vattenrör till vattenfilter och gatans anslutning av dammens in- och utlopp.

 • Plantering av nya buskar, träd och marktäckare.

 

Etapp 2 Stuckorenovering av damm och       

       trappsteg med trappsidor

 • Reparation av dammskador.

 • Reparation av sprickbildningar i trappor med sidomurar.

 • Gjutning av nya överliggande takstenar.

 • Gjutning av nya krukor för blommor.

 • Inköp av stilenliga bänkar för nedre nivån av trappan.

IMG_7637.jpg
drönarbild_beskuren.jpg
bottom of page