top of page

Nyheter
Läs om de senaste diskussionerna och utvecklingen i frågorna kring trappan.

Juni 2022

Nu söker vi donationer från privatpersoner, företag och stiftleser. Läs mer om hur du går tillväga för att donera här.

Maj 2022

  • Avtal med kommunen är nu på plats. Tack vare alla ni som undertecknade vår namninsamling har vi kunnat påverka kommunen att ta sig an en antikvarisk och kulturbevarande renovering för att kunna återställa Lejongapstrappan med intilliggande parkanläggning till det goda skick den hade när familjen Nobel 1961 donerade trappan till Båstad kommun. Kommunen och Föreningen Lejongapstrappan tecknade hösten 2020 en avsiktsförklaring om detta. Denna avsiktsförklaring har nu - glädjande nog - ersatts av ett Medfinansieringsavtal, som godkändes av kommunstyrelsen den 10 maj 2022.

  • Detta avtal med Kommunen går i korthet ut på att den beräknade kostnaden för en renovering med en överenskommen utökad ambitionsnivå - sex miljoner kronor - delas lika mellan kommunen och Föreningen, d.v.s. att Föreningen har åtagit sig att medfinansiera detta viktiga projekt med tre miljoner kronor genom donationer och bidrag från stiftelser (eller liknande),  företag och - inte minst viktigt - privatpersoner.

  • En annan viktig punkt i avtalet är att adekvata drifts- och underhållsinstruktioner för den renoverade trappan med intilliggande parkområde ska tas fram och att kommunens driftbudget ska utökas så att nämnda instruktioner kan följas och bli verklighet.

  • Som framgår av en artiklar i Helsingborgs Dagblad/Nordvästra Skånes Tidningar den 4 maj, är kommunens del av finansieringen säkrad och klar. Tyvärr för Föreningen, kan artiklarna också ge intrycket att även Föreningens del av finansieringen är klar. Så är emellertid inte fallet. Tvärtom, har det arbetet inte kunnat påbörjas på allvar förrän det slutgiltiga avtalet med kommunen kommit på plats, vilket - som sagt - skedde helt nyligen.

  • Länsstyrelsen Skåne har på ansökan från Föreningen beviljat bidrag till projektet med sammanlagt 500 000 kronor, och ytterligare några sådana ansökningar till liknande tänkbara bidragsgivare har gjorts och kommer att göras i närtid.

  • Föreningen bedömer emellertid att även bidrag från privatpersoner och det lokala näringslivet med betydande belopp kommer att vara viktiga, och nödvändiga, för att få projektet i hamn. En sådan insamling har nyligen påbörjats (och Föreningens ordförande Robert Nobel har som första privatperson donerat 100 000 kronor till projektet).

  • Byggstart är planerad till september/oktober i år, och målsättningen är att renoveringen ska vara färdigställd senast den 1 september 2023. Planeringsarbetet är i full gång.


Juli 2021

En projekteringsplan har under senvåren arbetats fram i samarbete mellan föreningen och kommunens tekniska avdelning. Först när totalkostnaden och ambitionsnivån har fastställts under hösten 2021 och avtal mellan föreningen och kommunen har slutits återkommer vi för att söka nya medlemmar, donatorer och bidrag så att vi tillsammans kan bidraga till en kulturbevarande renovering och en fin stilenlig omgivande parkmiljö. 

Mars 2021

Det i avsiktsförklaringen planerade projekteringsarbetet påbörjades och föreningen har nu en kontinuerlig dialog och samarbete med kommun, antikvarie och projektörer i strävan att restaurera byggnadsverket och dess parkområde på ett hållbart sätt
 

December 2020    

En enig kommunstyrelse signerade en avsiktsförklaring tillsammans med föreningen Lejongapstrappan i december 2020. Båstad kommun såg positivt på att föreningen är beredd att bistå kommunen med råd och finansiella medel för renovering av trappan.  

Föreningen å sin sida avser att söka bidrag från fonder, stiftelser, företag på orten och privata donatorer.  

Det fastslogs att renoveringsarbetena skall göras så att de kan godkännas av Länsstyrelsen som kulturbevarande åtgärder. I avsiktsförklaringen framgår även att projekteringen skall göras i samråd med föreningen Lejongapstrappan och grunda sig på de ritningar vi tagit fram på en stilenligt omgivande parkmiljö enligt Rudolf Albelins originalritningar. 

I kommunens investeringsplan för 2023 är nu avsatt 3 miljoner för trappans renovering och föreningen har åtagit sig att insamla motsvarande belopp.

Då kostnadsberäkningar föreligger skall ett avtal upprättas mellan föreningen och Båstads kommun.

Augusti 2020 

Namninsamlingen gav under sommaren 2020 över fem hundra namn och visar tydligt att det finns ett starkt intresse för att rädda trappan. Föreningen tackar alla som med sina namn stärkte oss i syfte att påverka kommun så att en renovering skall kunna genomföras. 

 

bottom of page